Cân điện tử dưới 30kgs (Tổng 3 sản phẩm chính hãng)